1) Balení:

Výrobky prodávajícího (zhotovitele) mohou být baleny několika způsoby, zejména do folie, do kartonu, na paletu nebo do přepravní bedny, popř. jiným vhodným způsobem.

Způsob balení, pokud není předem dohodnuto jinak, určuje prodávající (zhotovitel).

Vnější obal je označen štítkem výrobce, který obsahuje zejména: adresu výrobce, adresu příjemce a případně dodatečné informace. Dále může být balík označen samolepkou „Pozor křehké ¨. Balíky obsahující plastové vodící profily a podomítkové kryty ISO-KASTL jsou opatřeny samolepkou s výstrahou upozorňující na speciální požadavky při skladování.

Příslušenství k zakázce je baleno do kartonových krabic označených štítkem výrobce.

Pokud kupující (objednatel) požaduje jinou než obvyklou formu balení, musí tento požadavek specifikovat již při objednání zboží. Tato změna může mít vliv na celkové ceny zakázek. Vhodnost balení posoudí výrobce a v případě nesouhlasu bude o svém stanovisku informovat odběratele.

2) Doprava:

Výrobky prodávajícího (zhotovitele) mohou být zaslány několika způsoby:

  • kupující (objednatel), nebo jím objednaný dopravce převezme zakázku v závodě prodávajícího (zhotovitele)
  • prodávající (zhotovitel) dodá zboží do sídla kupujícího (objednatele), či na jinou, předem dohodnutou adresu, vlastní dopravou
  • prodávající (zhotovitel) odešle zboží do sídla kupujícího (objednatele), či na jinou, předem dohodnutou adresu, veřejným dopravcem.

Plátce dopravních a případných dalších s nimi spojených nákladů dle standard INCOTERMS 2010 je určen dle Obchodních podmínek.

Pokud kupující (objednatel) vyžaduje dodání na jinou adresu, než je sídlo kupujícího (objednatele) nebo smluvně dohodnuté místo, je nutné tuto skutečnost uvést již v době objednávky. Tato změna může mít vliv na celkovou cenu dopravy.

Kupující (objednatel) nese odpovědnost za to, že místo vykládky je přístupné a způsobilé pro vykládku z LKW.

3) Součinnost při vykládce:

U zakázek s celkovou hmotností nad 350 kg nebo jednotlivým balením nad 50 kg je vyžadována součinnost odběratele. Řidič nesmí sám vykládat zboží ve větším než výše uvedeném objemu (bezpečnost práce).

Při vykládce zboží je dopravce vázán jen součinností s vyložením zboží z ložné plochy vozidla, nikoli s další manipulací v místě vykládky.

V předem avizovaném termínu vykládky zajistí odběratel dopravci možnost složení zboží a komunikaci (telefonický kontakt) pro možnost avizování doby vykládky, pokud si kupující (objednatel) telefonickou avizaci vyžádá, toto je nutné uvést již v momentě objednávky písemně spolu s kontaktní osobou a mobilním telefonním číslem pro avizaci.

Čas způsobený nepřítomností kupujícího (objednatele) či kupujícím (objednatelem) pověřených osob v místě a době vykládky může být předmětem dodatečné fakturace vzniklých nákladů, zejména u veřejných dopravců. Kupujícím (objednatelem) způsobené zpoždění má vliv na vykládky u dalších zákazníků.

V případě velkoobjemových zakázek, tj. zboží s celkovou hmotností nad 350 kg nebo jednotlivým balením nad 50 kg, zajistí kupující (objednatel) pro vykládku zboží odpovídající techniku a její obsluhu.

V případě, že v dohodnutém čase a v místě vykládky není přítomen kupující (objednatel), nebo jeho zástupce, a není-li možné se s kupujícím (objednatelem) telefonicky spojit, vyloží prodávající (zhotovitel) či dopravce zboží na náhradním místě, které určí prodávající, nebo zboží odveze zpět k prodávajícímu (zhotoviteli). Tímto momentem se zboží považuje za dodané. Náklady s tímto spojené jdou k tíži kupujícího (objednatele).

4) Dodací časy:

Dodací termín k zákazníkovi a časy vykládky zboží se řídí počtem vykládek, plánem trasy, dopravní situací a u zakázek s doručením mimo EU také celním řízením. Za termín dodání zboží je považován předpokládaný den vykládky. Tento termín si může zákazník ověřit u prodávajícího (zhotovitele).

Pokud kupující (objednatel) vyžaduje přesné dodání zboží na místo v čase, které si přeje, musí tento požadavek uplatnit minimálně 5 pracovních dnů před datem avizovaného ukončení výroby, které je uvedeno v písemném potvrzení objednávky. Tato služba je zpoplatněna.

5) Převzetí zboží (zakázky):

Při přebírání zboží zajistí kupující (objednatel) přítomnost osoby oprávněné zboží převzít. V přepravním listě vyznačí kupující (objednatel), či jím pověřená osoba, své jméno hůlkovým písmem, připojí podpis a případně razítko přebírající organizace. V případě, že zboží přebírá jiná osoba, nebo doklad nebude mít veškeré náležitosti, může prodávající (zhotovitel) změnit podmínky dopravy a fakturace. Kupující (objednatel) nese odpovědnost za převzetí zboží, a to i v případě, že zakázka byla složena na jeho žádost v jeho nepřítomnosti, nebo v případě, že byl zastupován osobou jím určenou, i pokud byla zakázka vyložena na náhradním místě.

Při vykládce kupující (objednatel) či jím určená zastupující osoba na základě dodacího listu kontroluje zejména počet balíků, stav obalů a zboží. V případě neúplnosti dodané zakázky (zboží) nebo podezření na poškození, je nutné vady ihned vyfotit a zapsat do přepravního listu nebo jiného relevantního přepravního dokladu.

O dané skutečnosti je nutné podat písemnou zprávu prodávajícímu (zhotoviteli) ihned, nejpozději však do 48 hodin od momentu vykládky zakázky (zboží). Při pozdější reklamaci není možné zajistit objektivní posouzení reklamace a vymáhat škodu po dopravci.

V případě odběru zboží v závodě prodávajícího (zhotovitele) je počet balíků, úplnost dodávky a jeho bezvadný stav potvrzen na dodacím listě. Tento musí taktéž obsahovat již zmíněné náležitosti identifikace kupujícího (objednatele) či pro tyto účely určené zastupující osoby.

6) Manipulace se zbožím:

Výrobky je možné přepravovat pouze krytými dopravními prostředky, v originálním obalu, ve vodorovné poloze, zajištěné proti posunu.

Výrobky balené samostatně (bublinková fólie a karton) jsou určené pro ruční manipulaci. Dřevěné palety a bedny jsou přizpůsobeny pro manipulaci mechanizovanými paletizačními prostředky.

7) Skladování zboží:

  • na rovné podložce. Minimální délka podložky = délka balíku
  • ve vodorovné poloze
  • s teplotou okolí ‑5C°až +40C°
  • na suchém a zastřešeném místě
  • chráněné před přímým slunečním zářením, kondenzovanou vlhkostí a nečistotami


Dodací podmínky společnosti ŽALUZIE NEVA s.r.o. se řídí dle INCOTERMS 2010.

Znění tohoto dokumentu je vyhotoveno v českém jazyce. V případě sporu nebo nejasností při výkladu znění v ostatních jazycích je vždy rozhodující znění v českém jazyce. Platnost podmínek od 1. 9. 2019.