Obecné informace:

Na povrchově lakované zboží jsou aplikovány certifikované fasádní polyesterové práškové barvy určené pro použití na stavební hliníkové a pozinkované ocelové dílce. Kvalitativní posouzení lakovaných dílů se řídí normou GSB standard nebo Qualicoat Class 1. Standardní rozsah lakování pohledových ploch na jednotlivých konstrukčních dílech je definován v technickém manuálu. Zde jsou i definovány otvory nutné pro zavěšení při lakování.

Vizuální vlastnosti:

Při vizuální kontrole zboží dodržujte předepsanou pozorovací vzdálenost. Ta v případě venkovních konstrukčních dílů činí 3 m a pro vnitřní konstrukční díly pak 2 m. Kontrola kvality laku se venku provádí za difúzního denního světla a uvnitř za normálního osvětlení určeného pro využívání místností (nikoliv pruhy světla nebo cílené nasvícení). Pozorovací úhel je kolmý k povrchu.

Tloušťka lakované vrstvy:

Standardní tloušťka povlaku by měla být mezi 50 až 120 μm. U předmětů vystavených přímému vlivu mořského klimatu se v zájmu dosažení minimální tloušťky nátěru 80 μm na hranách a rozích doporučuje lakovat ve dvou vrstvách.

Odstínové odchylky:

Práškové barvy jsou vyráběny a jejich receptury sestavovány podle definovaných barevných standardů RAL. Přes nejpečlivější způsob práce nelze odstínovým či efektovým odchylkám u různých výrobních šarží zcela zabránit. Při ručním stříkání je nutné – vzhledem k nerovnoměrně nanášené práškové vrstvě – počítat s kolísáním odstínu i efektu.

Metalické efekty:

V rámci velkých zakázek, které se zpracovávají ve více lakovnách, jsou při stejném typu barvy a šarže možné barevné a efektové rozdíly vzhledem k různým parametrům zpracování a typů zařízení. Rozdílné typy pistolí a parametry zařízení a nanášení jsou často zodpovědné za rozdílné výsledky.

Dodatečné ohýbání a přelakování nebo dolakování:

Pokud se má provádět dodatečné formování již nalakovaného dílu, je nutné tento postup prvně vyzkoušet přímo na originálních dílech, neboť mikroskopické trhliny vzniklé v práškově lakované vrstvě při formování mohou vést ke koroznímu poškození.

Přilnavost těsnících hmot, lepidel a pěnových prostředků:

Před nanášením těsnících hmot, lepidel nebo pěnových prostředků je třeba nalakovaný povrch odpovídajícím způsobem očistit, např. izopropylalkoholem. Doporučuje se provedení předběžné zkoušky, stejně tak je nutné řídit se doporučením dodavatelů příslušných výše uvedených prostředků. Případné byť jen krátkodobé použití organických rozpouštědel, jako např. nitroředidel nebo acetonu, stejně jako alkalických, abrazivních či jinak lak poškozujících čisticích prostředků vede k nevratnému, pouhým okem nepozorovatelnému poškození lakové vrstvy.

Balení nalakovaných součástí:

Vhodné balicí materiály nesmí obsahovat změkčovadla. Vliv zkondenzované vlhkosti (např. pod balicími fóliemi) a tepla za nevhodných skladovacích podmínek, zvláště ve venkovních prostorách, může způsobit vznik mléčně bílých skvrn.

Uskladnění nalakovaných součástí:

Chraňte balení před slunečním světlem, vlhkostí a nečistotami. Zajistěte patřičné větrání, aby se předešlo kondenzaci. Otevřete fólii na čelní straně, aby se umožnilo odvětrávání předmětů zabalených do fólie. V otevřených krabicích předměty zajistěte, aby se předešlo poškození bouřkami.

Čistění — fasáda:

Předpokladem pro optimální ošetření práškovaného stavebního dílu je jeho pravidelné čištění v navazujících intervalech alespoň jedenkrát ročně, při silnějším zatížení i častěji (podle směrnic Institutu pro čištění kovových fasád – GRM). Čištění musí být provedeno členem Institutu GRM při použití povolených čistících a pomocných prostředků podle RAL-GZ 632‑1996. Nepoužívejte agresivní nebo korozivní prostředky. Pro čistění používejte pouze měkké netřepící se tkaniny. Vyvarujte se nadměrného drhnutí. Nepoužívejte parní čističe. Povrchy omyjte čistou studenou vodou ihned po vyčistění. I krátké působení organického rozpouštědla, jako ředidla, acetonu, zásady nebo kyseliny, korozivních nebo jiných čisticích prostředků, které poškozují lak, může způsobit nezvratné poškození povrchu laku, které je pouhým okem neviditelné.