1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího na straně druhé (dále jen „kupující“) při prodeji zboží.

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy a kupující podpisem kupní smlouvy současně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a prodávajícím. Obchodní podmínky jsou také k dispozici k nahlédnutí na internetovém portálu prodávajícího. Odlišné obchodní podmínky kupujícího jsou vyloučeny, není-li písemně dohodnuto jinak. Veškerá smluvní ujednání měnící tyto obchodní podmínky musí být provedeny písemnou formou a musí být písemnou formou potvrzeny prodávajícím i kupujícím.

Předmět koupě – předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě (dále též jen „zboží“). Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Zbožím se rozumí stínící technika a její součásti (např. podomítkové kastlíky, krycí plechy, sítě proti hmyzu) dodávané prodávajícím, které je co do druhu, způsobu provedení, vlastností a ceny specifikováno v technických listech výrobce. Technické listy výrobce jsou uveřejněny na webových stránkách společnosti ŽALUZIE NEVA s.r.o. (www.neva.eu)

Dodávky zboží dle jednotlivých objednávek kupujícího jsou považovány za samostatné kupní smlouvy.

2. Povinnosti smluvních stran

a) Povinnosti prodávajícího:

 • povinnost odevzdat na základě kupní smlouvy kupujícímu věc, která je předmětem koupě
 • závazek umožnit kupujícímu po splnění všech povinností nabýt vlastnické právo k věci, která je předmětem koupě

b) Povinnosti kupujícího:

 • závazek převzít věc, která je předmětem koupě od prodávajícího
 • závazek zaplatit prodávajícímu kupní cenu věci, která je předmětem koupě

3. Objednání zboží

Objednání zboží je možné uskutečnit:

 • na objednávkovém formuláři výrobce
 • prostřednictvím webové aplikace výrobce

a) Objednávka zboží musí v obou případech obsahovat specifikaci objednavatele.

b) Musí být vyplněna všechna pole specifikující výrobek co do množství, typu, provedení a příslušenství.

c) Neúplná objednávka bude objednateli vrácena k doplnění.

d) Pokud není objednávka uskutečňována na formulářích prodávajícího, nebo prostřednictvím webové aplikace výrobce, musí objednávka obsahovat alespoň následující záležitosti:

 • den vystavení objednávky
 • den požadovaného dodání zboží
 • objednávající subjekt (osoba)
 • specifikace objednávaného zboží dle označení v Technických listech výrobku

e) Objednávka je považována za uskutečněnou, když je doručena prodávajícímu osobně, poštou, emailem, nebo prostřednictvím webové aplikace.

f) Pokud nejsou osoby oprávněné uskutečnit objednávku jménem kupujícího uvedeny v rámcové kupní smlouvě, je jménem kupujícího oprávněna uskutečnit objednávku osoba, kterou k tomu kupující pověří nebo je to vzhledem k jejímu pracovnímu zařazení obvyklé; v případě změny je povinen kupující tuto skutečnost oznámit prodávajícímu písemně, jinak prodávající neodpovídá za případné objednávky provedené neoprávněnou osobou; v případě objednávek prostřednictvím webové aplikace je kupující v případě změny oprávněné osoby oprávněn požádat o změnu přístupového hesla

g) Pokud objednávka splňuje požadavky stanovené těmito VOP, je kupujícímu zpracováno a odesláno potvrzení objednávky. Pokud kupující nevznese do 24 hodin písemně námitku, je objednávka považována kupujícím za schválenou a je odeslána do výroby. Tímto je uzavřena kupní smlouva mezi oběma stranami.

h) Objednávka uskutečněná prostřednictvím webové aplikace je potvrzována prodávajícím interaktivně v seznamu odeslaných objednávek uplatněných kupujícím. V takovém případě je jednotlivá kupní smlouva uzavřena dnem, kdy prodávající potvrdí objednávku v seznamu odeslaných objednávek.

i) Kupující bere na vědomí, že je povinen potvrzení objednávky zkontrolovat.

j) Pokud kupující po uskutečnění objednávky požaduje její změnu, je povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu písemně bez zbytečného odkladu. Změna objednávky podléhá souhlasu prodávajícího. Případné náklady na změnu objednávky jdou k tíži kupujícího.

k) Pokud prodávající při zpracování objednávky zjistí, že dodávku zboží nelze realizovat za podmínek uvedených v objednávce, sdělí tuto skutečnost kupujícímu. V případě, že kupující návrh nových podmínek schválí, dojde ze strany prodávajícího k vyznačení odlišných podmínek dodávky zboží do potvrzení objednávky, nedohodnou-li se strany na zrušení objednávky.

l) Prodávající neodpovídá kupujícímu za neúplnosti či nepřesnosti v dodávkách zboží, které mají původ v nesprávných či nepřesných objednávkách kupujícího. Upřesnění objednávky z důvodu její neúplnosti či nepřesnosti je právem prodávajícího, nikoliv jeho povinností. Technická specifikace jednotlivých výrobků prodávajícího, jejich komponentů a součásti, mezní rozměry a standardní provedení jsou uvedeny v Technických listech výrobce.

4. Dodání zboží

a) Termín ukončení výroby zboží je uvedený na potvrzení objednávky.

b) Pokud prodávající není schopen v požadovaném termínu dodávku realizovat, má právo (a to i po uzavření smlouvy) stanovit nový, pozdější termín dodání a o tomto novém termínu dodání vyrozumí kupujícího.

c) Místem dodávky zboží je adresa uvedená jako sídlo kupujícího či místo jeho podnikání, není-li uvedeno v kupní smlouvě něco jiného.

d) Pokud kupující (objednatel) vyžaduje dodání na jinou adresu, než je sídlo kupujícího (objednatele) nebo smluvně dohodnuté místo, je nutné tuto skutečnost uvést již v době objednávky. Tato změna může mít vliv na celkovou cenu dopravy.

e) Způsob dodávky a obal zboží je blíže specifikován v Přepravních podmínkách společnosti ŽALUZIE NEVA s.r.o. Tyto jsou nedílnou součástí VOP.

f) Cena za dopravu zboží na místo dodávky není zahrnuta v kupní ceně zboží a je stanovena aktuálním ceníkem prodávajícího či veřejného dopravce a je účtována zvlášť vedle kupní ceny zboží.

g) Za doklady nutné k převzetí a používání zboží se považuje dodací list či jiný doklad vydaný veřejným přepravcem, který bude vydán kupujícímu po převzetí zboží. Jiné dokumenty či doklady není prodávající povinen pro převzetí zboží dodat.

5. Kupní cena

a) Kupní cena zboží je stanovena v ceníku prodávajícího. Kupní cena uvedená v ceníku nezahrnuje DPH, montáž a obvykle dopravu zboží.

b) Výše kupní ceny může být upravena v rámcové kupní smlouvě nebo dohodě ve formě rabatové listiny, a to formou slevy z kupní ceny (rabatu) kupujícího.

c) V případě, že dojde ke změně cen vstupů, energií či jiným skutečnostem mající vliv na cenu zboží, je prodávající oprávněn provést změnu základní kupní ceny zboží. O tomto záměru zvýšit základní kupní cenu vyrozumí kupujícího. K rozhodnému datu budou prodávajícím provedeny rovněž změny cen ve webové aplikaci. Pro změnu ceny je rozhodující rozhodné datum, nikoliv doba změny ceníků.

d) Pro případ změny kupní ceny jednotlivých druhů zboží je rozhodný den, kdy byla uskutečněna objednávka ze strany kupujícího u prodávajícího.

6. Způsob úhrady kupní ceny

a) Pokud není dohodnuto jinak, bude cena ze strany kupujícího zaplacena formou zálohové nebo vyúčtovací faktury se splatností deset dní ode dne jejího vystavení.

b) Prodávající má vždy právo požadovat placení formou zálohové faktury, přičemž kupující uzavřením kupní smlouvy s touto skutečností výslovně souhlasí.

c) Pokud je dohodnuto, že kupní cena dodávek zboží bude vyúčtovávána fakturami, jsou minimální obsahové náležitosti shodné s obsahovými náležitostmi stanovenými příslušnou právní úpravou pro daňový a účetní doklad.

d) Právo vystavit fakturu k vyúčtování kupní ceny dodávky vzniká prodávajícímu:

 • dnem uskutečnění dodávky, tj. odevzdáním zboží kupujícímu, případně dnem expedice dodávky z výrobního závodu prodávajícího, i když je dřívější než den uskutečnění dodávky
 • dnem odevzdání zboží veřejnému dopravci v místě výrobního závodu prodávajícího

e) Faktura může být kupujícímu odeslána poštou, nebo prostřednictvím e‑mailu na adresu, kterou kupující uvedl v jednotlivé objednávce.

f) V případě, že je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny u předchozích dodávek zboží, je prodávající oprávněn podmínit další dodávky zboží doplatkem kupní ceny, se kterou je kupující v prodlení a platbou kupní ceny následujících dodávek zboží předem před odevzdáním zboží, případně požadavkem na složení zálohy na platbu kupní ceny dodávky zboží. Tuto skutečnost oznámí prodávající kupujícímu.

g) Pokud prodávající poskytne kupujícímu skonto z kupní ceny jako platební podmínku za včasnou platbu kupní ceny jednotlivých dodávek zboží, je v podrobnostech poskytnutí skonta z kupní ceny řešeno individuálně písemnou formou.

h) Rozhodným datem pro přiznání skonta je datum připsání rozhodné částky na účet prodávajícího.

7. Výhrada vlastnického práva

a) Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením jeho kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží však na kupujícího přechází již jeho převzetím, případně předání zboží k přepravě veřejnému přepravci.

b) Pokud bylo ze strany kupujícího zboží zabudováno třetí osobě před splatností kupní ceny, je kupující povinen přijatá plnění za zboží od třetí osoby použít přednostně na platbu kupní ceny prodávajícímu.

8. Přechod nebezpečí škody za škody na zboží

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího:

a) Dnem uskutečnění dodávky, tj. odevzdáním zboží kupujícímu.

b) V případě objednání dopravy kupujícím, přechází odpovědnost nebezpečí za škody na zboží na kupujícího okamžikem předání zboží dopravci.

9. Vady zboží

Podrobnosti ohledně uplatňování vad zboží a jejich uplatňování upravuje reklamační řád prodávajícího, který je pro obě strany závazný.

10. Prodlení

a) Za prodlení s dodávkou zboží na straně prodávajícího má kupující právo na smluvní pokutu 0,05 % za každý den prodlení z ceny nedodaných výrobků, není-li v rámcové kupní smlouvě uvedeno jinak.

b) V případě prodlení s platbou kupní ceny má prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové dlužné částky za každý den prodlení; tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody v plné výši.

11. Ochrana osobních údajů

a) Kupující je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) informován o zpracování osobních údajů, a to jméno, příjmení, datum narození a bydliště (dále jen „osobní údaje“), s tím, že tyto jsou prodávajícím zpracovávány a uchovávány pro účely plnění kupní smlouvy a pro účely plnění zákonných povinností identifikace smluvních stran. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány dle interní Směrnice o zpracování osobních údajů prodávajícího. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

b) Kupující je informován o tom, že zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

c) Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nutnou pro účely plnění kupní smlouvy a dále na dobu vedení zákaznické evidence prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že je možno zasílat kupujícímu na e‑mail (udělil-li tento souhlas se zpracováním tohoto údaje) obchodní sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., některých službách informační společnosti, nedojde-li ze strany kupujícího k výslovnému sdělení, že se zasíláním takových obchodních sdělení nesouhlasí.

d) Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Kupující je dále výslovně seznámen s těmito právy:

 • mít přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 Nařízení),
 • požadovat jejich opravu (čl. 16 Nařízení),
 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 • odvolat udělený souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
 • podat proti prodávajícímu (správci) stížnost podle čl. 77 Nařízení.

12. Ostatní ustanovení

a) Smluvní strany se výslovně dohodly, že celý režim právních vztahů mezi nimi vzniklých se řídí ustanoveními českého Občanského zákoníku.

b) Pro případ, že prodávající poruší neúmyslně povinnost či povinnosti vyplývající z jednotlivé kupní smlouvy, je povinen nahradit kupujícímu dohromady pouze přímou škodu maximálně ve výši odpovídající Individuální kupní ceně vadného zboží nebo jeho části, a co do nároku na náhradu další případné škody maximálně do 50% kupní ceny vadného zboží. Kupující uzavřením vlastní kupní smlouvy s danou skutečností výslovně souhlasí.

c) Maximální hodinová sazba za opravy a cestovné je dána obvyklou nákladovou cenou těchto nákladů v místě a době montáže, nejvýše však 45€/hod. a 0,35€/km.

d) Smluvní strany se dohodly na tom, že všechny spory vznikající z jejich vzájemných vztahů i z příslušných objednávek a jednotlivých kupních smluv realizovaných v souladu s těmito VOP budou rozhodovány obecným soudem prodávajícího (zhotovitele), pokud není mezi účastníky ujednán jiný způsob řešení jejich případných sporů.

13. Obaly

Kupující přejímá při převzetí zboží vlastnické právo k obalu zboží.

14. Reklamační řád

Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je reklamační řád, jímž se řídí práva a povinnosti stran z titulu vadného plnění.

15. Přepravní podmínky a nakládání se zbožím

Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou přepravní podmínky a nakládání se zbožím.

16. Podmínky pro díly povrchově lakované

Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou podmínky pro díly povrchově lakované.

17. Ustanovení přechodná a závěrečná

Ustanovení těchto obchodních podmínek nabývají své účinnosti dnem 1. 9. 2019.

Režimu těchto obchodních podmínek podléhají jednotlivé kupní smlouvy a objednávky dodávek zboží uskutečněné po nabytí účinnosti těchto podmínek.

Znění tohoto dokumentu je vyhotoveno v českém jazyce. V případě sporu nebo nejasností při výkladu znění v ostatních jazycích je vždy rozhodující znění v českém jazyce.