Nedílnou součástí Reklamačního řádu jsou Přepravní podmínkyVšeobecné obchodní podmínky v platném znění společnosti ŽALUZIE NEVA s.r.o.

Čl. 1
Práva a povinnosti kupujícího (objednatele)

Vyskytne-li se u zboží vada, tj. stav, kdy zboží není dodáno v souladu s objednávkou, kupní smlouvou, smlouvou o dílo, či Všeobecnými dodacími podmínkami, má kupující (objednatel) právo tuto vadu reklamovat.

V případě, že je reklamace vyřízena výměnou vadného zboží za bezvadné, je kupující (objednatel) povinen vadné zboží prodávajícímu (zhotoviteli) vrátit k posouzení oprávněnosti reklamace, a to nejpozději do 1 měsíce od doručení bezvadného zboží na výměnu. V opačném případě bude kupujícímu (objednateli) toto bezvadné zboží vyfakturováno.

Zboží k reklamaci, nebo jeho odsouhlasená část, musí být dodáno zpět prodávajícímu (zhotoviteli) v kompletním stavu, pokud se kupující (objednatel) s prodávajícím (zhotovitelem) předem nedohodnou jinak. Ke zboží kupující přiloží písemný doklad (např. potvrzení objednávky, popř. reklamační protokol) s označením čísla zakázky, detailním popisem reklamované závady a kontaktními údaji kupujícího. K prokázání reklamace je nutné přiložit fotodokumentaci, nebo videozáznam závady, a bez prodlení jej zaslat odpovědné osobě prodávajícího (zhotovitele).

V případě, kdy kupující (objednatel) předá prodávajícímu zboží k provedení opravy/​záruční opravy, a toto zboží nebude dostatečně zabaleno, bere kupující (objednatel) na vědomí, že prodávající (zhotovitel) v takovém případě nenese žádnou odpovědnost za vady a jiná poškození vzniklá v důsledku přepravy a následné manipulace s tímto zbožím (poškození, deformace, poškrábání, protržení, ztráta jeho části či příslušenství apod.). Odstranění takto vzniklých vad bude provedeno na základě odsouhlasení ze strany kupujícího (objednatele) a poté bude kupujícímu (objednateli) vyúčtováno. Toto ustanovení se analogicky vztahuje též na případy provedení oprav zboží jako samostatných závazkových vztahů, tedy i na situace, kdy opravované zboží není výrobkem společnosti prodávajícího (zhotovitele) a zákazník (objednatel) u něj opravu zboží (díla) samostatně objednal.

Zjevné poškození zboží, jeho obalu nebo neúplnost dodávky při doručení je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do zasílacího (přepravního) listu. Kupující (objednatel) není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje Prodávajícího. Kupující (objednatel) v den převzetí, popř. v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 5 pracovních dní, řádně zkontroluje kompletnost zboží a jeho příslušenství.

Při osobním odběru kupujícím (objednatelem) je okamžik převzetí zboží okamžikem přechodu nebezpečí vzniku škody na zboží z prodávajícího (zhotovitele) na kupujícího (objednatele). Jestliže kupující (objednatel) zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

Pro uznání úhrady důvodně vynaložených skutečných nákladů spojených s reklamovaným výrobkem (zbožím), je nutné tyto náklady přesně specifikovat, neprodleně o nich informovat prodávajícího (zhotovitele) a případně doložit řádnými fakturami subdodavatelů nezbytných služeb, pokud si toto prodávající (zhotovitel) vyžádá. Nárok na úhradu těchto nákladů nevzniká kupujícímu (objednateli) automaticky. Prodávající (zhotovitel) si vyhrazuje právo reklamaci zboží nejprve posoudit a určit, zda kupujícímu tento nárok vznikl a stanovit výši uznatelných nákladů spojených s reklamací. Právo na úhradu nákladů na reklamaci je uznatelné po dobu základní záruky. U prodloužené záruky má kupující (objednatel) právo na opravu v sídle výrobce (zhotovitele), kam zboží (výrobek) dopraví na vlastní náklady, nebo na bezplatnou dodávku reklamovaných dílů.

Při reklamaci většího rozsahu (více vad) má prodávající (zhotovitel) právo posoudit reklamaci v místě montáže ještě před demontáží zboží.
Výše uznatelných nákladů souvisejících s reklamací je dána Všeobecnými obchodními podmínkami, popř. Přepravními podmínkami společnosti ŽALUZIE NEVA s.r.o.

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající (zhotovitel) odpovídá za to, že zboží při převzetí kupujícím (objednatelem) nemá vady, zejména za to, že v době předání zboží, je v souladu s ustanovením § 2161 Občanského zákoníku, tedy:

 • má požadovanou jakost, množství a provedení dle smlouvy/​​objednávky a je zabaleno vhodným způsobem
 • se hodí k účelu, který prodávající (zhotovitel) uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
 • odpovídá jakostí a provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určena podle smluveného vzorku nebo předlohy
 • je dodáno v odpovídajícím množství, míře a rozměrech
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů
 • je přiložen dodací list, který slouží k uplatnění případné reklamace

Práva z odpovědnosti za vady zboží (výrobku) prodávajícím (zhotoviteli) se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikly:

 • mechanickým poškozením zboží nebo jeho částí
 • prokazatelně nedovolenými zásahy do mechanismu zboží nebo jeho částí
 • živelnou katastrofou či v důsledku jiné vnější události mimo vliv prodávajícího (zhotovitele)
 • elektrickým přepětím
 • prokazatelně nesprávným skladováním, nesprávným užíváním zboží nebo jeho částí
 • užíváním zboží nebo jeho částí v rozporu s návodem k použití (Technickým listem), který je uveden v Technickém listě výrobku na webových stránkách www.neva.eu
 • prokazatelně neodbornou instalací zboží nebo jeho částí, nebo instalací do nevhodných prostor
 • odchylkami v rozměrech zboží nebo jeho částí, které nepřesahují výrobní tolerance výrobce uvedené v Technických listech výrobku na webových stránkách www.neva.eu
 • odchylkami šikmého chodu žaluzií, které nepřesahují výrobní toleranci výrobce uvedené v Technických listech výrobku na webových stránkách www.neva.eu
 • odchylkami naklápění lamel, které nepřesahují výrobní toleranci výrobce uvedené v Technických listech výrobku na webových stránkách www.neva.eu

Odpovědnost prodávajícího (zhotovitele) za vady se nevztahuje:

 • na opotřebení způsobené obvyklým užíváním zboží
 • u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
 • u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí kupujícím

O oprávněnosti reklamace rozhoduje odpovědný pracovník prodávajícího bez zbytečného odkladu. Tento odpovědný pracovník může v případech, kdy vyřízení reklamace vyžaduje odborné posouzení (např. dodavatele materiálu), stanovit lhůtu delší.

Prodávající (zhotovitel) má právo posoudit vadu zboží na místě použití nebo montáže, a to ještě před demontáží zboží. K posouzení instalace může prodávající (zhotovitel) vyslat svého technika nebo technika dodavatele reklamovaných komponentů. Nebude-li prodávajícímu nebo jeho dodavateli posouzení instalace na místě umožněno, má prodávající právo reklamaci zamítnout.

Prodávající odpovídá za vady, které vzniknou neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu pouze tehdy, jestliže byla v kupní smlouvě mezi kupujícím a prodávajícím montáž zboží sjednána, a tuto montáž provedl prodávající nebo jím pověřená osoba.

Čl. 2
Uplatňování reklamace

Reklamaci uplatňuje kupující (objednatel) u odpovědného pracovníka prodávajícího. Reklamaci lze uplatnit nepřetržitě prostřednictvím e‑mailu, či osobně nebo telefonicky po celou provozní dobu společnosti. Kupující (objednatel) je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn., že kromě vytknutí vad dokládá i údaje o pořízení zboží (což prokáže příslušným dokladem a záručním listem, byl-li vydán). Reklamaci musí kupující (objednatel) uplatnit bez zbytečného odkladu ve lhůtách dle § 2112 a § 2618 českého Občanského zákoníku.

Čl. 3
Záruční doba a lhůta pro uplatnění reklamace

1. Podmínkou uznání reklamace je:

 • uplatnění v záruční době
 • dodržení podmínek stanovených v Technickém listě výrobku, který je uveden na webových stránkách www.neva.eu nebo obecně známých pravidel pro užívání věci
 • že na zboží není vada vzniklá neodbornou manipulací ze strany kupujícího (objednatele)/ uživatele nebo v důsledku běžného opotřebení
 • předložení záručního listu, byl-li vydán
 • uhrazení kupní ceny či ceny díla za dodané zboží

2. Záruční doba je:

 • 2 roky standardní záruka + 2 rok prodloužená záruka na žaluzie a jejich součásti.
  Prodloužená záruka – v rámci prodloužené záruky budou zdarma v sídle firmy ŽALUZIE NEVA s.r.o. provedeny opravy záručních vad, případně budou zákazníkovi zdarma dodány komponenty na tyto opravy. Další související náklady nejsou hrazeny.
 • 5 let záruka na motory Somfy, Geiger a Elero
 • 2 roky na elektroniku

Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu (objednateli), tj. smluvním partnerem, nikoliv konečným zákazníkem. V případě, že k předání a převzetí zboží nedošlo v důsledku nedostatku součinnosti kupujícího (objednatele), běží záruční doba ode dne, kdy mělo být zboží či dílo předáno.

3. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet.

4. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující (objednatel) zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Zjevné vady (např. poškození obalu zboží) způsobené přepravcem, je nutné uplatnit při předání přímo u dopravce. Pro uplatnění reklamace způsobené přepravní společností je nutné v momentě zjištění závady ponechat zboží v místě předávání včetně původního obalu. Pořídit odpovídající dokumentaci poškození (fotografie, video apod.), a zajistit sepsání zápisu o škodě s přepravní společností.

5. Je-li reklamace kupujícího (objednatele) vyřízena výměnou vadného zboží za bezvadné, neběží na nové zboží nová záruční doba ani se nezapočítává do běhu záruční doby čas, který uplyne od uznání reklamace do okamžiku, kdy je kupující (objednatel) povinen si zboží převzít. Je-li reklamace vyřízena opravou, nezapočítává se do běhu záruční doby čas, který uplyne od uznání reklamace do okamžiku, kdy je kupující (objednatel) povinen převzít si opravený výrobek.

Čl. 4
Odstranitelné vady

1. Za odstranitelné vady se považují takové vady, kdy jejich odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita výrobků a oprava může být provedena řádně. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu (zhotoviteli). Lhůta pro odstranění vady bude stanovena prodávajícím (zhotovitelem) v návaznosti na jeho aktuální provozní možnosti.

2. Jde-li o vadu odstranitelnou, může kupující (objednatel) požadovat bezplatné a řádné odstranění vady, přičemž prodávající (zhotovitel) rozhodne o tom, zda to bude provedeno opravou nebo výměnou věci (není-li to k povaze vady neúměrné). Není-li odstranění vady možné, může kupující (objednatel) požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

3. Jde-li o odstranitelnou vadu v době záruky již použitého zboží, má kupující (objednatel) právo požadovat pouze bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, zatímco prodávající (zhotovitel) má povinnost vadu v jím stanovené lhůtě odstranit.

4. Prodávající (zhotovitel) může vždy namísto odstranění vady vadnou věc vyměnit za bezvadnou.

5. V případě vyřízení reklamace výměnou zboží za bezvadné je povinen kupující (objednatel) vrátit vadné zboží prodávajícímu (zhotoviteli). Nedojde-li k vrácení zboží do 1 měsíce od výměny, bude kupujícímu (objednateli) toto zboží vyúčtováno v ceně platné v době zakoupení zboží.

Čl. 5
Neodstranitelné vady

1. Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit. Jde-li o vadu neodstranitelnou, jež brání řádnému použití výrobku, může kupující (objednatel) podle své volby požadovat:

 • výměnu zboží za bezvadné
 • zrušení kupní smlouvy a vrácení kupní ceny

2. Stejná práva přísluší kupujícímu (objednateli), jde-li o vady odstranitelné, jestliže však pro opakovaný výskyt stejné vady po opravě nebo pro větší počet vad nemůže výrobek řádně užívat. Za takový se považuje zpravidla výrobek, u něhož se vyskytla stejná vada na stejném místě po jeho alespoň dvou předchozích opravách.

3. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, které nebrání řádnému užívání výrobku k určenému účelu, má kupující (objednatel) právo na přiměřenou slevu z ceny. Dojde-li v době od zakoupení zboží ke změně zákaznické ceny, bude kupujícímu (objednateli) poskytnuta sleva z ceny platné v době zakoupení zboží.

Čl. 6
Vyřízení reklamace poskytnutím slevy

Na základě dohody s kupujícím (objednatelem) je možné vyřídit jeho reklamaci i poskytnutím přiměřené slevy. Byl-li ke zboží připojen záruční list, vyznačí se sleva a důvod jejího poskytnutí v tomto záručním listě. Slevu jsou oprávněni poskytnout dle svých pravomocí určení pracovníci společnosti ŽALUZIE NEVA s.r.o. Dojde-li v době od zakoupení zboží ke změně zákaznické ceny, bude kupujícímu (objednateli) poskytnuta sleva z ceny platné v době zakoupení zboží.

Čl. 7
Zboží prodávané za nižší ceny

1. Výrobky použité, nebo výrobky, které mají vady, jež nebrání tomu, aby mohlo být výrobku užíváno k určenému účelu, jsou prodávány jen za nižší ceny.

2. Kupujícího (objednatele) je nutné upozornit, že výrobek má vadu a o jakou vadu jde. Za takovéto vady nových nebo použitých výrobků, pro které byla sjednána nižší cena, prodávající neodpovídá.

3. Byla-li cena z obchodních důvodů snížena (např. z důvodu posezónního doprodeje) a jedná-li se o prodej nového bezvadného zboží, odpovídá prodávající za vady prodaného zboží v plném rozsahu.

Čl. 8
Řešení sporů

Ve sporech vzniklých v rámci reklamačního řízení rozhoduje obecný soud v sídle prodávajícího (zhotovitele).

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

Kupující je povinen seznámit se s Reklamačním řádem, Všeobecnými obchodními podmínkami, Podmínkami pro díly povrchově lakované, Přepravním řádem před uskutečněním koupě zboží. Převzetím zboží od prodávajícího či přepravce kupující akceptuje tento Reklamační řád. Prodávající si vyhrazuje právo na změny řádu.

Reklamační řád v tomto znění nabývá účinnosti od 1. 9. 2019 a ruší se tímto dnem platnost reklamačního řádu účinného od 01. 12. 2017.

Znění tohoto Reklamačního řádu je vyhotoveno v českém jazyce. V případě sporu nebo nejasností při výkladu znění v ostatních jazycích je vždy rozhodující znění v českém jazyce.